header (20K)
Alle rondvaarten     Zalmdrijvers     Stadswandelingen     Links     Wie     Contact    
Facebook DD Cornelis_ddcornelis_rondvaarten dordrecht


Algemene voorwaarden
(april 2017)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Het rondvaartbedrijf: Jaap Bouman, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
DD Cornelis: de boot waarmee de rondvaarten gevaren worden.
Cliënt: de wederpartij van het rondvaartbedrijf

2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het rondvaartbedrijf en cliënt waarop het rondvaartbedrijf deze voorwaarden van toepassing verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het rondvaartbedrijf en cliënt treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. Rondvaarten
3.1. Reguliere vaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot 12 personen. Reserveren kan via internet of telefonisch. Deelnemen aan een reguliere vaart is ook mogelijk door aanmelding bij de boot zelf.
3.2. De rondvaarten vinden plaats in de zalmdrijver DD Cornelis, een open boot. Tegen regen zijn primitieve beschermingsmiddelen (o.a. paraplu's) aanwezig op de boot.
3.4. Passagiers (inclusief groepen) dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn bij het telefonisch of per e-mail afgesproken vertrekpunt. .
3.5. Het meenemen van huisdieren is slechts toegestaan na toestemming van de schipper.
3.6. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de rondvaarboot.

4. Boothuur
4.1. De DD Cornelis kan uitsluitend worden gehuurd met schipper of schipper/gids.
4.2. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. In geval van groepsvaarten is de overeenkomst definitief/ bindend als een door het rondvaartbedrijf opgemaakte, schriftelijke bevestiging per post of per e-mail is toegestuurd. Deze bevestiging wordt pas opgestuurd nadat het verschuldigde bedrag voor de groepsvaart is ontvangen door het rondvaartbedrijf of anders afgesproken.
5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt ter beoordeling van het rondvaartbedrijf en/of de schipper in functie. Bij een windkracht boven 7 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 7 Beaufort.
In alle gevallen van overmacht kan het rondvaartbedrijf en/of de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen het rondvaartbedrijf niet kunnen worden toegerekend.
5.3 Indien door omstandigheden door het rondvaartbedrijf wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht het rondvaartbedrijf zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de klant. De klant kan dan kiezen voor een gelijkwaardig programma, een andere datum of terugbetaling van de reeds betaalde reserveringssom.
5.4 Hoog water dan wel laag water en stremmingen kunnen reden zijn het programma van de rondvaarten te wijzigen of de rondvaart af te gelasten.
5.5. Het rondvaartbedrijf en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.
5.6. Cliënt dient alle aanwijzingen van het rondvaartbedrijf of zijn medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen.
5.7 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer hem/haar dat wenselijk lijkt.


6. Vertragingen en wachttijden
6.1: Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.
6.2. Bij boothuur door een groep wacht de schipper 15 minuten. Indien langer gewacht moet worden, is het aan de schipper te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid boot en personeel.
a. Extra kosten (langere boothuur, langere beschikbaarheid personeel en evt. ingehuurde personeel van derden) worden aan cliënt doorberekend.
b. Indien de vertraging/ wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de de overeengekomen vaartocht, wordt geen restitutie verleend van de tickets of overeengekomen prijs
6.3 Indien een cliënt te laat komt dan kan dit consequenties hebben voor de duur van de overeengekomen vaartocht of de prijs van de vaartocht.

7. Betaling
7.1. Indien op het vooraf overeengekomen tijdstip voor de groepsvaarten niet betaald is, kan de vaart uit de voorlopige planning genomen worden en kan de boot verhuurd worden aan andere groepen. Indien de boot uit de planning wordt gehaald wegens niet tijdige betaling is cliënt 50% van de overeengekomen prijs aan het rondvaartbedrijf verschuldigd
7.2. Indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan het rondvaartbedrijf is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente (ondernemers rente) en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-.
7.3. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.

8. Catering/diensten derden
8.1. Indien bij groepsvaarten catering of andere diensten verlangd worden kan het rondvaartbedrijf deze faciliteren aan derden uitbesteden. Indien inhuur derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.
8.2. Indien cliënt de catering en/ of andere diensten zelf verzorgt, dient dit tijdig bij het rondvaartbedrijf bekend gesteld te worden. Het rondvaartbedrijf neemt geen enkele verantwoording voor deze diensten.
8.3. Indien het rondvaartbedrijf de catering verzorgt en deze dienst wordt binnen 5 dagen voor afvaart door cliënt geannuleerd dan komt de bederfelijke waar volledig voor rekening van cliënt. Zie ook artikel 10.

9. Annulering groepsvaarten door cliënt
9.1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk, voorzien van datum, geschieden.
9.2. Bij annulering is cliënt € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
9.3. Bij annulering anders dan door weeromstandigheden binnen 2 weken voor afvaartdatum is cliënt 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

10. Goedweer-garantie zie ook Goedweer-garantie
10.1. Bij groepsvaarten geldt een "goedweer-garantie. Deze garantie zorgt ervoor dat cliënt maximaal 3 uur van tevoren kan annuleren met als reden de te verwachten weersomstandigheden, een en ander ter beoordeling van het rondvaartbedrijf. Leidend bij deze verwachting is de verwachting van Buienradar.
10.2. De "goedweer-garantie" geldt niet voor eventuele bij derden bestelde catering. Deze kunt u ophalen bij een nader te bepalen adres of nuttigen in de horecagelegenheid waar de catering is gereserveerd.
10.3. Indien cliënt zelf catering en/ of andere diensten heeft ingehuurd, zijn deze uitgesloten van "goedweer-garantie.

11. Aansprakelijkheid rondvaartbedrijf
11.1. Het rondvaartbedrijf is niet aansprakelijk voor dood, persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.
11.2. Het rondvaartbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaartsteiger, op- of afstapplaatsen of de rondvaartboot. cliënt betreedt de afvaartsteiger, op- of afstapplaatsen of de rondvaartboot geheel op eigen risico.
11.3. Het rondvaartbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
11.4 Voor zover het rondvaartbedrijf aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekering wordt gedekt.
11.5. Voor zover het rondvaartbedrijf aansprakelijk is voor enige schade die niet door zijn verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
11.6. Het rondvaartbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
11.7. Kan het rondvaartbedrijf door overmacht (zie artikel 5) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is het rondvaartbedrijf niet verplicht tot enige restitutie.
11.8. Het rondvaartbedrijf is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

12. Aansprakelijk cliënt
12.1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van het rondvaartbedrijf of derden.
12.2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan het rondvaartbedrijf of zijn medewerkers berokkent.
12.3. Alle door het rondvaartbedrijf georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.
12.4 Cliënt is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degene namens wie hij de overeenkomst aangaat aan het rondvaartbedrijf te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten (o.a relevante medische en conditionele bijzonderheden).
12.5 Een passagier die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de vaartocht bemoeilijkt wordt, kan door de schipper van deelname worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.
12.6 Te allen tijde dienen de instructies en verboden van de schipper te worden opgevolgd. Ook dient men alleen op de daartoe aangewezen plaats aan- en/of van boord te gaan.
12.7 Indien het rondvaartbedrijf bewijst, dat schuld of nalatigheid van de passagier schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, kan de aansprakelijkheid van het rondvaartbedrijf daarvoor geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
12.8 De passagier is aansprakelijk voor schade aan inventaris of boot door hem/haar of diens bagage.
12.9 Indien cliënt tijdens wachturen waardevolle spullen achterlaat in de boot, dient dit gemeld te worden bij de schipper.
12.10 Indien de boot bovenmatig vervuild is, kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
12.11. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding mee te varen.
12.12. Cliënt vrijwaart het rondvaartbedrijf voor schadeclaims door derden.

14. Klachten
14.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij het rondvaartbedrijf te worden ingediend.
14.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in behandeling genomen.
14.3. In afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op het moment zelf en expliciet aan het personeel dat de catering verzorgt, gedaan te worden.

15. Privacy
Het rondvaartbedrijf legt gegevens van cliënten vast; met name e-mailadressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via e-mail. Het rondvaartbedrijf handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en cliëntgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is, gaat het rondvaartbedrijf er van uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens.

16. Veiligheid
16.1 Cliënt moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/ of gids opvolgen.
16.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of medewerkers van het rondvaartbedrijf het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.
16.3. Indien personen meevaren die niet kunnen zwemmen dient dit voor de afvaart gemeld te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar en personen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht te allen tijde een zwemvest aan boord te dragen.
16.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren.

17. Gevonden/verloren voorwerpen
17.1. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende gids of schipper worden afgegeven.
17.2. Het rondvaartbedrijf zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaard. .In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.Alle rondvaarten     Zalmdrijvers     Stadswandelingen     Links     Wie     Contact    
Facebook DD Cornelis_ddcornelis_rondvaarten dordrecht